Misja, wizja, koncepcja pracy

Opublikowano Administrator

Misja


Bursa Szkolna w Lubartowie jako placówka opiekuńczo – wychowawcza zobowiązana jest do okresowego przejęcia funkcji domu rodzinnego oraz do stwarzania młodzieży warunków odpowiadających wymogom pracy umysłowej.

 

 

Wizja


Wizja jest to perspektywiczny obraz funkcjonowania placówki w środowisku lokalnym, jej rozwoju oraz oferty programowej skierowanej do młodzieży i rodziców wychowanków. W związku z tym bursa będzie:


 1. Środowiskiem wychowawczym wyposażającym wychowanków w zespół umiejętności przygotowujących do pełnienia przyszłych ról w dorosłym życiu opartą na życzliwości, wzajemnym szacunku i partnerstwie przy zaangażowaniu wychowanków i wszystkich pracowników.

 

 1. Będzie wspomagać wychowanków w osiąganiu pełni ich rozwoju poprzez :

 • stworzenie bezpiecznej, życzliwej atmosfery nauki i współżycia,

 • zachęcanie i rozwijanie zainteresowań, indywidualnych uzdolnień,

 • wyrabianie odporności psychicznej w celu pokonywania bieżących trudności życiowych.

 

 1. Bursa będzie wyposażać wychowanków w umiejętności rozwiązywania problemów w dorosłym życiu poprzez :

 • kształtowanie uczucia empatii i tolerancji,

 • kształtowanie pozytywnego stosunku do własnego zdrowia,

 • rozwijanie samorządności,

 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,

 • przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania w przyszłej rodzinie własnej,

 • propagowanie dziedzictwa kultury narodowej.

 

 1. Grono pedagogiczne będzie dążyć do :

 • realizacji celów zawartych w misji i wizji placówki,

 • przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego,

 • dążyć do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 • podjąć próby wypracowania nowych form współpracy z rodzicami,

 • utrzymywać szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym, indywidualizować formy współpracy pedagogicznej wychowanków,

 • rozwijać formy spędzania czasu wolnego.

 

 

Koncepcja pracy

Bursy Szkolnej w Lubartowie

w latach 2021- 2024

 

 

WSTĘP

 

Bursa Szkolna w Lubartowie jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W związku z powyższym polski system prawa, w szczególności zaś prawa oświatowego, nakłada na naszą placówkę szereg oczekiwań i zadań. Najogólniej mówiąc bursa szkolna działa przede wszystkim w trzech obszarach: wychowania, opieki, organizacji i zarządzania.

 

Tworząc koncepcję pracy bursy wzięto pod uwagę kilka czynników:

- obowiązujące prawo oświatowe, w tym wymagania stawiane bursom,

- diagnozę sytuacji bursy,

- programy i plany pracy realizowane w bursie,

- wnioski zgłaszane przez wszystkie podmioty społeczności placówki ( młodzież, wychowawcy, rodzice, pracownicy administracyjno-obsługowi),

- wnioski z nadzoru pedagogicznego.

 

Niniejsza koncepcja powstała przy czynnym udziale młodzieży i rodziców. Wychowankowie bursy dokonali diagnozy sytuacji placówki opracowując mocne i słabe strony bursy. Rodzice  w ankietach określili swoje oczekiwania i wymagania w stosunku pracy bursy.

 

Niniejsza koncepcja ma być podstawą do rozwoju i doskonalenia pracy bursy, ale przede wszystkim ma być jasnym i czytelnym drogowskazem dla naszej pracy przez kilka przyszłych lat.

 

 

CEL  STATUTOWY

Zapewnienie miejsca do zamieszkania uczniom, którzy uczęszczają do szkół poza miejscem swojego zamieszkania.

 

 

CEL PRIORYTETOWY

Zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju wychowanka

 

 

CELE  I  ZADANIA  GŁÓWNE

1)     Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego:

 • Wygodne pokoje
 • Możliwość doboru współmieszkańców
 • Znajomość zasad, regulaminów i procedur obowiązujących w placówce
 • Umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Umiejętność nazywania, wyrażania i radzenia sobie z emocjami
 • Znajomość technik relaksacyjnych,
 • Umiejętność bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni
 • Dobra atmosfera panująca pomiędzy wszystkimi osobami tworzącymi społeczność bursy,
 • Możliwość wypowiadania się i podejmowania przez młodzież decyzji dt. życia i funkcjonowania placówki
 • Znajomość zasad i granic postępowania i respektowanie ich
 • Szacunek dla różnorodności
 • Kultura osobista wszystkich osób tworzących społeczność bursy
 • Profesjonalne wsparcie psychologiczne dla osób potrzebujących

 

 

2)     Zapewnienie dobrych i wygodnych warunków do nauki:

 • Pokoje wyposażone w odpowiednie meble i oświetlenie,
 • Dostępne miejsca do nauki cichej i indywidualnej,
 • Dostęp do komputerów i Internetu
 • Dobrze zorganizowana sieć pomocy w nauce,
 • Zapewnienie ciszy i spokoju w godzinach przeznaczonych na naukę,
 • Kształtowanie nawyku systematyczności w nauce.

 

3)     Dobre, zdrowe, całodzienne wyżywienie:

 • Zbilansowana, różnorodna dieta
 • Kształtowanie nawyku racjonalnego odżywiania się,
 • Przekazywanie wiedzy nt. zagrożeń płynących dla młodego człowieka wynikających ze złego odżywiania się
 • Uwzględnianie propozycji młodzieży dotyczących jadłospisu, z uwzględnieniem nałożonych zapisów prawa

 

4)     Zapewnienie możliwości rozwoju zainteresowań i pozytywnego spędzania czasu wolnego:

 • Bogata oferta dotycząca ciekawych form spędzania czasu wolnego
 • Oferta odpowiadająca potrzebom młodzieży
 • Zapewnienie młodzieży dostępu do kultury,
 • Działalność kół zainteresowań,

 

 

   MODEL  ABSOLWENTA

Absolwent Bursy Szkolnej w Lubartowie będzie umiał odnaleźć się we współczesnym świecie, będzie miał sprecyzowany system wartości, a jego postępowanie będzie zawsze uczciwe i odpowiedzialne. Będzie szanował siebie i innych ludzi. Będzie mile wspominał mieszkanie w bursie.

 

Nasz absolwent:

Jest aktywny

- posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości,

- ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki,

- wykazuje się samodzielnością,

 

Jest ciekawy świata

 

- stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł,

- jest wrażliwy na piękno przyrody

( świadomość ekologiczna)

Jest odpowiedzialny

- umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje

- umie rozwiązywać problemy,

- cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki,

- zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować,

- umie dokonać samooceny,

Jest otwarty

- łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami,

- umie współdziałać w grupie,

- prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych,

- jest dobrym organizatorem

Jest optymistą

- jest  pogodny,

- pozytywnie patrzy na świat,

- wierzy w siebie,

- umie odróżniać dobro od zła,

Jest prawy

- cechuje go uczciwość i prawdomówność,

- zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje,

- zna symbole narodowe i wie jak się wobec nich zachować

Jest tolerancyjny

- rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym,

- jest wrażliwy na potrzeby innych,

- jest uczynny

Jest krytyczny

- umie selekcjonować i porządkować zdobyte informacje,

- ocenia ich przydatność, wybiera pożyteczne

Jest świadomy swoich praw zna swoje obowiązki

- Zna przysługujące mu prawa,

- rozumie, że obok praw każdy człowiek ma obowiązki,

- prawa postrzega jako przywileje, które nabywa się po wypełnieniu obowiązków

Korzysta z technologii informacyjno - komunikacyjnej

- rozumie media,

- umie w sposób bezpieczny korzystać z cyberprzestrzeni,

- zna granice korzystania z cyberprzestrzeni,

- zna zagrożenia

Współpracuje w ramach grupy i społeczności

- umie rozwiązywać problemy,

- umie konstruktywnie krytykować i przyjmować krytykę,

- docenia pracę, wysiłek, osiągnięcia innych

 

 

GŁÓWNE  KIERUNKI  DZIAŁANIA  BURSY

 

 1. Planowanie i organizowanie pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki.
 2. Kształtowanie właściwych postaw i nawyku respektowania norm społecznych.
 3. Współpraca wychowawców i innych osób realizujących zadania bursy w podejmowanych działaniach.
 4. Wspomaganie rozwoju wychowanków i uwzględnianie ich indywidualnej sytuacji.
 5. Wykorzystywanie zasobów placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 6. Zarządzanie placówką w sposób sprzyjający jej rozwojowi i promowaniu wartości edukacyjnych i wychowawczych.
 7. Tworzenie warunków i dobrego klimatu do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu i funkcjonowaniu placówki.
 8. Ścisła współpraca z władzami samorządowymi i kuratoryjnymi w zakresie realizacji polityki oświatowej.
 9. Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do promowania wartości edukacyjnych.
 10. Promowanie placówki.

 

MONITORING I EWALUACJA

 

 

Monitorowanie funkcjonowania placówki zgodnie z przyjętą koncepcją pracy będzie prowadzone na bieżąco poprzez: analizę dokumentów, obserwację działań, ankiety, opinie.

Informacje zebrane w trakcie monitoringu posłużą do wprowadzania w koncepcji zmian oraz planowaniu dalszych działań bursy.

 

Bursa Szkolna w Lubartowie umożliwia młodzieży zrealizowanie marzeń związanych z kontynuowaniem nauki w wybranych lubartowskich szkołach.
Świetne usytuowanie placówki zapewnia wychowankom szeroki dostęp do bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej miasta.
Sunday the 2nd. Bursa Szkolna w Lubartowie, Copyright © 2012 Wykonanie Kamil Dębowczyk