REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BURSY SZKOLNEJ RCEZ W LUBARTOWIE W CZASIE EPIDEMII W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Opublikowano Monika Smolarz

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

 BURSY SZKOLNEJ RCEZ W LUBARTOWIE

 W CZASIE EPIDEMII W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

Podstawa prawna:

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r poz.1386);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z 12 sierpnia 2020r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (D. U. z 2020 r. poz. 1389);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r poz. 1394)

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. W bursie może mieszkać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. W bursie mogą przebywać wyłącznie zakwaterowani uczniowie oraz pracownicy bursy i szkoły. Obowiązuje zakaz odwiedzin (na teren budynku bursy nie mogą wchodzić rodzice, rodzeństwo, a także koleżanki, koledzy i inne osoby z zewnątrz).

3. Drzwi do budynku bursy zostają zamknięte w celu uniknięcia wejścia osób z zewnątrz. Każdorazowo są otwierane domofonem przez wychowawcę.

4.  Każda osoba wchodząca do budynku bursy obowiązkowo dezynfekuje ręce oraz osłania usta i nos.

4. W bursie obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m między:

 

a) wychowankami przebywającymi we wspólnie użytkowanych pomieszczeniach: korytarze, świetlice, stołówka, pomieszczenia do zajęć relaksacyjnych  (sala komputerowa, siłownia);

b) wychowankami a wychowawcami oraz pracownikami administracji i obsługi;

c) wychowawcami a pracownikami administracji i obsługi;

d) pracownikami administracji i obsługi.

6. Na terenie bursy w częściach użytkowanych wspólnie obowiązuje noszenie maseczek osłaniających usta i nos.

 

§ 2

Wytyczne dla wszystkich uczniów –wychowanków zakwaterowanych w bursie

 

 1. Uczniowie zakwaterowani w bursie są zobowiązani do rygorystycznego przestrzegania zasad higieny i czystości:

a) należy często myć ręce, zawsze: po przyjściu ze szkoły, przed posiłkami, po wyjściu z toalety, po zakończeniu przebywania w, siłowni, sali komputerowej, świetlicy, zakończeniu zajęć organizowanych w bursie i innych;

b) codziennie przed wyjściem do szkoły należy posprzątać swój pokój: schować pościel do tapczanu, zostawić umyty kubek, szklankę, talerzyk. Nie wolno zostawiać żadnych rzeczy na blacie szafki nocnej i stołu. Części garderoby należy schować do szafy. W pokoju obowiązkowo należy zostawić uchylone okno.

W godzinach 20.00 – 20.30 wychowankowie  w swoich pokojach dokonywać będą dezynfekcji stołu, szafki nocnej, klamek, uchwytów oraz podłogi.

c) W pomieszczeniach sanitarnych i innych ogólnodostępnych należy zawsze zostawiać po sobie porządek i zdezynfekować miejsce,  z którego się korzystało.

2. Każdy mieszkaniec bursy powinien posiadać swoją poszwę na kołdrę, poszewkę na poduszkę i prześcieradło. Kołdra, poduszka i koc są na wyposażeniu placówki.

Zaleca się co dwa tygodnie zabrać bieliznę pościelową do domu w celu jej uprania.

3. Przyborów toaletowych, kosmetyków i innych rzeczy osobistych wychowankowie nie mogą wzajemnie sobie pożyczać lub wymieniać miedzy sobą.

4. Wszyscy mieszkańcy bursy mogą mieć mierzoną temperaturę ciała po przyjściu ze szkoły, po powrocie z domu, z wycieczki lub w przypadku złego samopoczucia, przeziębienia, grypy itp.

5. Nie wolno przywozić do bursy maskotek, pluszaków i innych niepotrzebnych przedmiotów, które mogą być siedliskiem drobnoustrojów, miejscem do ich gromadzenia się, a także utrudniają bieżące utrzymanie czystości w pokoju.

6. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum posiadanie rzeczy osobistych (ubrania, obuwie, kosmetyki i inne).

7. Wychowankowie mają obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafie, szafce nocnej, półce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich.

8. Wychowanek bursy po zakończeniu zajęć w szkole obowiązkowo wraca do bursy.

9. Każde wyjście poza bursę obowiązkowo należy uzgodnić z wychowawcą i wypisać się  w zeszycie wyjść.

10. Wyjścia poza teren bursy należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Tylko uzasadniona potrzeba wyjścia będzie akceptowana przez wychowawcę.

10. Wychowanek nie może przebywać poza bursą po godz. 21.00 (nie dotyczy to uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych lub treningach).

 

§ 3

Zasady korzystania z wyżywienia w stołówce bursy

 

 1. Obowiązkowo należy dostosować się do organizacji funkcjonowania stołówki bursy:

a) przed wejściem na stołówkę należy zdezynfekować ręce;

b) na wydanie posiłku należy oczekiwać w odpowiedniej odległości między sobą, zgodnie  z wyznaczoną na podłodze linią;

c) przy jednym stoliku może spożywać posiłek dwie osoby. Liczba stolików i krzeseł  w stołówce została zmniejszona.

2. Jednorazowo w stołówce bursy  może przebywać do 30 wychowanków.

3. Wychowawcy pełnią dyżur podczas posiłków.

4. Posiłki w stołówce bursy będą porcjowane i wydawane na talerzach dla poszczególnych osób przez pracownika kuchni. Ze względu na epidemię zawiesza się samoobsługę tzw. ,,szwedzki stół’’.

5. Godziny wydawania posiłków w stołówce bursy:

 • Śniadanie od godz. 6.30 do 8.00

Przewidywane wejścia grup na stołówkę: I grupa - 6.30 ; II grupa – 7.00 gr. III – 7.30

 ( od 6.50 do 7.00  oraz od 7.20 do 7.30  przerwa na dezynfekcję)

 • Obiad od godz. 13.30 do 15.30 lub dłużej w zależności od zakończenia zajęć w szkole.

Przewidywane wejścia grup: 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30

Kolacja od godz. 18.00 do 19.30 

Przewidywane wejścia grup: I grupa – 18.00 ; II grupa – 18.30 gr. III – 19.00

( od 18.20 do18.30 oraz od 18.50 do 19.00  przerwa na dezynfekcję)

Godziny i czas wydawania posiłków będzie dostosowany do rozkładów zajęć lekcyjnych.

6. Obowiązuje zakaz przynoszenia do pokoju jedzenia ze stołówki bursy. Posiłki należy bezwzględnie spożywać w stołówce.

7. Ogranicza się możliwość zamawiania jedzenia na wynos. Najpóźniejsze zamówienie może być zrealizowane do godz. 21.00 za zgodą wychowawcy.

 

§ 4

Wyjazdy do domu rodzinnego

 

1. Każdy wychowanek opuszcza bursę w piątek do godziny 20.00. Możliwość powrotu w niedzielę od godz.16.00.

2. Jeśli w czasie pobytu wychowanka w domu ktoś z domowników albo osób, z którymi miał kontakt, miał objawy przeziębienia, grypy lub jest podejrzewany o zarażenie się wirusem SARS–CoV-2, to wychowanek obowiązkowo musi zostać w domu, nie może wrócić do bursy. Rodzina powinna skontaktować się z lekarzem POZ lub z oddziałem zakaźnym szpitala rejonowego. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić bursę.

3. Należy unikać spotkań grupowych ze znajomymi.

4. W czasie podróży do domu i z domu do bursy, a także w czasie spotkań rodzinnych i innych zawsze należy pamiętać o zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m, zasłanianiu ust i nosa, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk lub używaniu płynów dezynfekujących.

 

§ 5

Współpraca z Rodzicami / Opiekunami prawnymi.

 

1.Wychowawcy są upoważnieni do utrzymywania stałego kontaktu z Rodzicami / Opiekunami prawnymi poprzez telefony, adresy e-mailowe i informowania Rodziców / Opiekunów prawnych o sukcesach dziecka, problemach wychowawczych i zdrowotnych.

2. W przypadku pojawienia się u dziecka infekcji dróg oddechowych lub innych objawów chorobowych (złego samopoczucia, podwyższonej temperatury ciała, bólu gardła, kaszlu itp.) obowiązkiem Rodziców / Opiekunów prawnych jest natychmiast zabrać dziecko z bursy i skontaktować się z lekarzem POZ (lekarzem rodzinnym) i postępować zgodnie  z zaleceniami medycznymi. Na czas oczekiwania na przyjazd Rodziców / Opiekunów prawnych dziecko będzie odizolowane od swoich rówieśników w wydzielonym pomieszczeniu. W bursie wydzielonymi  pomieszczeniami są dwa pokoje przy gabinecie pielęgniarki /oznakowane napisem IZOLATKA/.

3. W związku z epidemią i możliwością zarażenia się dziecka wirusem SARS-CoV-2 Rodzice / Opiekunowie prawni zobowiązani są do odbierania informacji telefonicznych i mailowych  z bursy, a w przypadku nieodebrania telefonu w danej chwili należy jak najszybciej oddzwonić do bursy na nr telefonu 81 855 24 89 lub na numer wyświetlany na ekranie telefonu komórkowego.

4. Obowiązkiem Rodziców / Opiekunów prawnych jest informowanie bursy o zmianie swojego numeru telefonu czy adresu e-mailowego, a także miejsca zamieszkania czy czasowego pobytu Rodziców / Opiekunów prawnych.

5. Jeśli u dziecka w czasie przebywania w domu pojawią się jakiekolwiek objawy chorobowe, lub dziecko miało kontakt z osobą chorą lub podejrzewaną o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, lub będącą w kwarantannie w warunkach domowych lub izolacji, to dziecko musi pozostać w domu, absolutnie nie może wrócić do bursy o czym ma telefonicznie poinformować placówkę.


§ 6

Wytyczne do pracy wychowawczej

 

1. Przed zakwaterowaniem wychowanka należy przyjąć od niego pisemne oświadczenie że jest zdrowy, nie miał styczności z osobą podejrzewaną o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, lub przebywającą na kwarantannie. W przypadku podejrzenia, że wychowanek czuje się źle, ma infekcję dróg oddechowych lub miał kontakt z osobą podejrzewaną o zakażenie nie należy go kwaterować, lecz poinformować rodziców o konieczności zabrania dziecka do domu i pilnego skontaktowania się z lekarzem POZ.

2. Każdy wychowawca grupy ma obowiązek posiadania i aktualizowania listy wychowanków z następującymi danymi:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • nr pokoju w bursie,
 • adres stałego zamieszkania,
 • telefon kontaktowy do Rodziców / Opiekunów prawnych,
 • adres e- mail do kontaktu.

Lista jest konieczna dla Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lubartowie w przypadku pojawienia się w bursie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 

3. Do obowiązków wychowawcy należy:

a) mierzenie temperatury ciała wychowankom w przypadku podejrzenia infekcji powracającym ze szkoły, a także powracającym z weekendu z domu rodzinnego, wycieczki szkolnej lub innych indywidualnych wyjść;

b) zapoznanie wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w bursie, w tym z zasadami ochrony przed zarażeniem się wirusem SARS-CoV-2 opisanymi w ulotce, która jest umieszczona  w każdym pokoju

c) zwracanie wychowankom uwagi na konieczność częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) podczas kontaktów z innymi osobami i pracownikami bursy;

d) ustalanie grup młodzieży korzystających ze stołówki bursy,

e) dopilnowanie aby na teren budynku nie wchodziły osoby z zewnątrz (koleżanki, koledzy, rodzina wychowanka a także rodzice). W bursie obowiązuje zakaz odwiedzin;

f) ograniczanie wyjść młodzieży w czasie wolnym do koniecznych i uzasadnionych przypadków;

g) codziennie przypominanie młodzieży o obowiązku przestrzegania zasad higieny osobistej, a szczególnie o częstym i prawidłowym myciu i dezynfekowaniu dłoni, zgodnie z rozmieszczonymi w tej sprawie plakatami.

h) dopilnowanie młodzieży przed wyjściem do szkoły, aby uporządkowała swój pokój, wyniosła śmieci do odpowiednich kontenerów. Po wyjściu młodzieży do szkoły pokój należy wietrzyć co najmniej przez godzinę.

i) w godzinach popołudniowych (od godz. 15.00), kiedy nie ma już personelu sprzątającego, wychowawca ma obowiązek uzupełniać pojemniki płynem dezynfekującym, mydłem w płynie, a jeśli zajdzie potrzeba to musi też wydać papier toaletowy i ręczniki papierowe.

j) dopilnowanie aby młodzież wietrzyła swoje pokoje oraz nadzorować wietrzenie przestrzeni do wspólnego użytkowania.

4. W czasie trwania epidemii obowiązuje zakaz:

a) organizowania spotkań w grupach wychowawczych, wszelkie sprawy wychowawcze należy realizować poprzez indywidualne rozmowy z wychowankiem lub rozmowy w grupach wychowanków zamieszkujących w pokojach, zachowując obowiązujący dystans społeczny. Rozmowy z młodzieżą należy prowadzić w maseczkach lub przyłbicach

b) organizowania zbiorowych wyjść z młodzieżą do Instytucji Kultury (kino, koncerty);

c) organizowania dyskotek i wszelkich spotkań o charakterze okolicznościowym, rozrywkowym i innych gromadzących młodzież;

d) organizowania wszelkich zajęć angażujących wychowanków, jeśli nie jest możliwe zapewnienie pomiędzy nimi obowiązującego 1,5m dystansu.

5. Wychowawcy organizują z młodzieżą zajęcia sportowe:

a) na świeżym powietrzu,

b) zajęcia wewnątrz budynków:

- gra w tenisa stołowego (należy pamiętać o dezynfekcji paletek, piłeczek i blatu stołu, okna w pomieszczeniu należy otworzyć),

- gra w bilarda (należy pamiętać o dezynfekcji bili, kijów, w pomieszczeniu należy otworzyć okna),

- korzystać z urządzeń sportowych po uprzednim zdezynfekowaniu tego sprzętu przed udostępnieniem młodzieży.

6. Inne zajęcia rozwijające zainteresowania wychowanków mogą być organizowane  w małych grupkach przy zachowaniu dystansu społecznego.

Wychowawca zobowiązany jest śledzić na bieżąco informacje umieszczone na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii wirusa SARS-CoV-2 w tym zasady bezpiecznego postępowania.

 

§ 7

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia u wychowanka niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych

 

1. W przypadku infekcji dróg oddechowych lub złego samopoczucia wychowanka a także podwyższonej temperatury ciała, kaszlu lub trudności z oddychaniem należy natychmiast odizolować go od innych osób i umieścić w wyznaczonym pokoju wyposażonym w odpowiednie środki ochrony osobistej.

2. O stanie zdrowia wychowanka należy natychmiast powiadomić rodziców, wicedyrektora bursy oraz skontaktować się z lekarzem POZ lub z lekarzem oddziału zakaźnego i postępować zgodnie z zaleceniami medycznymi.

3. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia wychowanka - należy dzwonić na nr. Tel. 999 lub 112 i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Wychowawca ustala listę osób, które w tym czasie kontaktowały się lub przebywały z wychowankiem podejrzewanym o zakażenie.

Lista osób z kontaktu musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, tel kontaktowy, adres e-mail do kontaktu. Osoby z bliskiego kontaktu muszą zastosować się do wytycznych i zaleceń powiatowego Inspektora sanitarnego.

5. Pomieszczenia i wszystkie miejsca, po których przemieszczał się wychowanek z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu. Należy:

a) umyć z dodatkiem detergentów i zdezynfekować wszystkie powierzchnie mebli, sprzętu, urządzeń, wyposażenia i powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.)  z zastosowaniem środków dezynfekcyjnych aktywnych przeciwko wirusom;

b) wietrzyć pomieszczenie, w którym przebywał wychowanek;

c) wykonać dezynfekcję drogi dojścia wychowanka do pomieszczenia (poręcze schodów, klamki, uchwyty i inne przedmioty i sprzęt, których mógł dotykać).

Czynności porządkowe wykonuje osoba zaopatrzona w odpowiednie środki ochronne.

6. Wydzielone pomieszczenie do czasowej izolacji wychowanków podejrzanych o zakażenie to dwa pokoje na parterze budynku przy gabinecie pielęgniarki /IZOLATKA/

 

§ 8

Ogólne wytyczne dla wszystkich pracowników bursy (wychowawcy, pracownicy administracji oraz obsługi)

 

1. Wszyscy pracownicy obowiązkowo zakrywają usta i nos maseczką lub przyłbicą oraz zakładają rękawice lub dezynfekują dłonie w czasie wykonywania swoich zadań.

2. Przed wejściem do budynku zawsze należy zdezynfekować dłonie, a także w każdej sytuacji dotykania poręczy, klamek, uchwytów lub sprzętów i urządzeń użytkowanych przez inne osoby.

3. Wszyscy pracownicy bursy zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego, wynoszącego co najmniej 1,5m, miedzy sobą i młodzieżą w każdej przestrzeni bursy.

4. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z wychowankami oraz wychowawcami.

5. Każdy pracownik bursy zobowiązany jest do częstego wietrzenia pomieszczenia, w którym przebywa.

6. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad utrzymania czystości i higieny swojego stanowiska pracy. Codziennie na swoim stanowiska pracy należy zdezynfekować miejsca dotykane: klamki drzwi, klamki okienne, klawiaturę komputera, myszki, wyłączniki światła, blat biurka, stołu, poręcze krzeseł, uchwyty szafek, przyciski pilotów,  słuchawek i przycisków numerycznych aparatów telefonicznych.

 

§ 9

Zalecenia dla personelu kuchni

 

1. Należy zachować bezpieczną odległość między stanowiskami pracy wynoszącą 1,5 m.

2. Należy ustalić stałe zmiany pracowników.

3 . Należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny i dobrych praktyk higienicznych:

 • regularnie myć i dezynfekować ręce;
 • bezwzględnie powstrzymywać się od niehigienicznych postępowań, na przykład kichania czy kaszlu przy styczności z żywnością.

4. Utrzymać wysoki stopień higieny osobistej, w tym dbać o czystą odzież ochronną.

5. Należy szczególnie dbać o higienę toalet.

6. Wszyscy pracownicy kuchni obowiązkowo noszą maseczki lub przyłbice, a wszystkie prace wykonują w rękawiczkach.

7. Zobowiązuje się pracowników do przestrzegania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

§10

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom w stołówce bursy 

 

1. Przed wejściem do stołówki należy umieścić pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk.

2. Na podłodze wyznacza się strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości (1,5 m) między osobami oczekującymi na posiłek.

3. Zachować odpowiednią odległość między blatami stolików.

4. Jednorazowo z posiłków w stołówce Bursy może korzystać do 30 wychowanków.

5. Stoliki na stołówce ustawia się  tak, aby były przestrzegane normy zachowania odpowiednich odległości.

6. Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika i krzesła po zakończeniu spożywania posiłku przez wychowanka.

7. Należy często wietrzyć pomieszczenie stołówki.

 

§ 11

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia u pracownika bursy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych

 

1. Do pracy mogą przychodzić tylko zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną. W przypadku niepokojących objawów należy pozostać w domu i skontaktować z lekarzem pierwszego kontaktu lub z lekarzem oddziału zakaźnego i postępować zgodnie z zaleceniami medycznymi.

2.W sytuacji pogarszającego się stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer telefonu 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

3. Pracownik ma obowiązek powiadomić przełożonego o złym stanie swojego zdrowia.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych należy:

a) natychmiast przerwać wykonywanie pracy i poinformować o zaistniałej sytuacji przełożonego;

b) pracownik powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ, aby uzyskać poradę medyczną;

c) pracownik, po uzyskaniu porady lekarskiej transportem własnym wraca do domu  i w dalszym ciągu konsultuje się z lekarzem POZ;

d) jeśli objawy chorobowe (potwierdzenie lekarza POZ) wskazują na możliwość zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, przełożony pracownika zawiadamia oddział zakaźny szpitala rejonowego, a w przypadku pogarszającego się stanu zdrowia pracownika należy zadzwonić pod numer tel. 999 lub 112;

e) pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym pokoju przeznaczonym do czasowego izolowania osób podejrzewanych o zakażenie wirusem SARS–CoV-2.

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych bezzwłocznie poddaje się gruntowemu sprzątaniu w ramach, którego należy:

a) umyć z dodatkiem detergentów i zdezynfekować wszystkie powierzchnie mebli, sprzętu, urządzeń, wyposażenia i powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.) z zastosowaniem środków dezynfekcyjnych aktywnych przeciwko wirusom;

b) wietrzyć pomieszczenie, w którym przebywał pracownik;

c) zdezynfekować drogi dojścia pracownika do pomieszczenia (poręcze schodów, klamki, uchwyty, szafki i inne przedmioty i sprzęt, których mógł dotykać).

6. Przełożony pracownika ustala i sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie z osobą podejrzewaną o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Lista osób z kontaktu musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, adres e-mail do kontaktu. Osoby z listy muszą zastosować się do wytycznych i zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

1. Jeśli szkoła, do której uczęszcza wychowanek, wprowadzi nauczanie zdalne, to wychowanek będzie miał obowiązek na ten okres wyjechać do domu i zabrać wszystkie swoje rzeczy z bursy.

2. Jeśli szkoły wprowadzą nauczanie hybrydowe, to na okres nauki zdalnej wychowanek ma obowiązek wyjechać do domu i zabrać wszystkie swoje rzeczy z bursy. a uczniowie którzy będą w tym czasie korzystać z nauki stacjonarnej, będą mogli być zakwaterowani w bursie.

3. W przypadku stwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie bursy placówka może zostać zamknięta na podstawie opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i decyzji organu prowadzącego.

4. Wychowankowie i pracownicy bursy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

5. Za nieprzestrzeganie Regulaminu wychowanek może być skreślony z listy mieszkańców bursy.

6. Za nieprzestrzegani Regulaminu pracownik bursy ponosi konsekwencje zapisane  w Regulaminie Pracy.

7. Do Regulaminu mogą być wprowadzane zmiany wynikające z bieżącej sytuacji epidemiologicznej i wytycznych GIS, MZ I MEN.

 

 Załączniki:

 1. Wykaz ważnych telefonów
 2. Ulotka
 3. Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego w związku z zakwaterowaniem dziecka w bursie
 4. Oświadczenie pełnoletniego wychowanka oraz jego rodziców w związku z zakwaterowaniem w bursie

 

Bursa Szkolna w Lubartowie umożliwia młodzieży zrealizowanie marzeń związanych z kontynuowaniem nauki w wybranych lubartowskich szkołach.
Świetne usytuowanie placówki zapewnia wychowankom szeroki dostęp do bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej miasta.
Sunday the 2nd. Bursa Szkolna w Lubartowie, Copyright © 2012 Wykonanie Kamil Dębowczyk