Zasady rekrutacji do Bursy Szkolnej w Lubartowie na rok szkolny 2021/2022

Opublikowano Monika Smolarz

                                    

Załącznik do

Zarządzenia Dyrektora RCEZ dla

Bursy Szkolnej w Lubartowie nr 4 /2021

z dnia  15.04.2021 r.

 

 

 

Zasady rekrutacji do Bursy Szkolnej w RCEZ  Lubartowie

na rok szkolny 2021/2022

 

 

Na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. 2020. 910)
 2. § 11b ust.2 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz  493 z późn. zm.),
 3. Uchwałą nr XXIII/154/17 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 29.03.2017r w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w Lubartowie      ( Dz. U. Województwa  Lubelskiego z 2017 r. poz. 1644),
 4. Zarządzenia Dyrektora RCEZ w Lubartowie nr 2/2021 z dnia 05.03.2021 r. w sprawie określenia terminów rekrutacji,
 5. § 15 ust.1 i 2 Statutu Bursy Szkolnej w Lubartowie (tekst jednolity z 26.01.2018 Zarządzenie Dyrektora Bursy Szkolnej w Lubartowie nr 04/2018 z dnia 26.01. 2018 r.)

 

określa się następujące zasady obowiązujące w  postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w Lubartowie na rok szkolny 2021/2022:

 

§ 1

 

O przyjęcie do zamieszkania w Bursie Szkolnej w RCEZ w Lubartowie mogą ubiegać się  uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie szkół artystycznych, a także słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 roku życia.

 

§ 2

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w bursie, w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej w Lubartowie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

1)      w przypadku kandydata niepełnoletniego:


 1. wielodzietność rodziny kandydata – 2pkt.
 2. niepełnosprawność kandydata – 2 pkt.
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 2 pkt.
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 2 pkt.
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 2 pkt.
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 2 pkt.
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 pkt.

 

2)      w przypadku kandydata pełnoletniego:


 1. wielodzietność rodziny kandydata – 2 pkt.
 2. niepełnosprawność kandydata – 2 pkt.
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata – 2pkt.
 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 2 pkt.
 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata – 2 pkt.

 

3)      kryteria dodatkowe :

 1. zamieszkanie kandydata w Bursie Szkolnej w RCEZ w Lubartowie przez okres minimum 7 miesięcy w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który odbywa się rekrutacja – 1 pkt.
 2. uczęszczanie kandydata do szkoły prowadzonej przez Powiat Lubartowski – 2 pkt.
 3. zamieszkiwanie kandydata w odległości powyżej 25 km lub utrudniony dojazd do wybranej szkoły – 2 pkt.
 4. złożenie wniosku rodzeństwa kandydata do Bursy Szkolnej w RCEZ w Lubartowie – 1 pkt.
 5. objęcie rodziny kandydata pomocą ośrodka pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym – 1 pkt.

 

 

§ 3

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu  rekrutacyjnym  (etap I) lub jeżeli po jego zakończeniu bursa nadal będzie dysponowała  wolnymi miejscami,  w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym (etap II)  brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń (dzień i godzina złożenia wniosku).

 

§ 4

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w RCEZ w Lubartowie na rok szkolny 2021/2022 obowiązują następujące terminy:

 

Postępowanie rekrutacyjne (etap I)

 

wnioski o przyjęcie do bursy przyjmowane są

 od dnia  17 maja 2021 r.  do dnia 21 czerwca 2021 r. do godz. 14.00


Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 23 czerwca 2021r.  godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

- 25 czerwca 2020 r. godz. 11.00

 

 

Postępowanie uzupełniające (etap II)

 

wnioski o przyjęcie do bursy przyjmowane są

od dnia  16 sierpnia 2021 r.  do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 23 sierpnia 2021r.  godz. 11.00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 25 sierpnia 2021 r. godz. 11.00

 

§ 5


W postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w RCEZ w Lubartowie na rok szkolny 2021/2022 wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

 1. Wniosek o przyjęcie do Bursy Szkolnej w RCEZ w Lubartowie.
 2. Oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.


§ 6

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w RCEZ w Lubartowie obowiązuje następująca procedura odwoławcza:

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych , rodzic kandydata niepełnoletniego lub pełnoletni kandydat, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.
 2. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa powyżej.
 3. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia , w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic Kandyda ta lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora RCEZ odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor RCEZ rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 6. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.


§ 7

 

Druki wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej placówki: www.bursa.lubartow.pl , w zakładce Rekrutacja 2021/2022 oraz w siedzibie Bursy Szkolnej w RCEZ w Lubartowie, przy ul. 1-go Maja 82.


§ 8

 

Dokumenty można składać:

1)      drogą mailową – pobrany ze strony bursy dokument i wypełniony przez rodzica wychowanka niepełnoletniego lub wychowanka pełnoletniego, należy zeskanować  i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)      drogą pocztową – oryginały wypełnionych i podpisanych dokumentów należy przesłać na adres: Bursa Szkolna w Lubartowie ul. 1-go Maja 82  21-100 Lubartów (decyduje data stempla pocztowego)

3)      w sekretariacie placówki, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00

 

 

Wymagane dokumenty

 

 1. Wniosek o przyjęcie do Bursy Szkolnej w Lubartowie.
 2. Oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA - OSOBA NIEPEŁNOLETNIADOKUMENTY DO POBRANIA - OSOBA PEŁNOLETNIA

 Wszelkie zapytania dotyczące nowych zasad rekrutacji można kierować do wychowawców placówki – tel. 81/ 855 24 89 codziennie w godz. 8.00 – 15.00.

 

Dokumenty można składać również w siedzibie placówki od poniedziałku do piątku  w godzinach 8.00 – 15.00.Bursa Szkolna w Lubartowie umożliwia młodzieży zrealizowanie marzeń związanych z kontynuowaniem nauki w wybranych lubartowskich szkołach.
Świetne usytuowanie placówki zapewnia wychowankom szeroki dostęp do bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej miasta.
Sunday the 2nd. Bursa Szkolna w Lubartowie, Copyright © 2012 Wykonanie Kamil Dębowczyk